Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Lund
Lund grundlades ungefär 1020 av den danske konungen Knut den Store. I början av 1100 talet blev staden ärkebiskopssäte för hela Norden och då började dess storhetstid. När Skåne ockuperades av Sverige 1658 råkade staden illa ut och först sedan det blivit universitetscentrum och biskopssäte under 1700-talets mitt återfick staden något av sin betydelse.  I mitten av 1800-talet fanns ca 10000 personer i Lund, det var Skånes andra stad i storlek. Lund var redan då präglad av "akademien" (Universitetet) som hade ett 60-tal lärare och 350 studenter, en hög siffra med tanke på stadens storlek. Järnvägen Lund - Malmö blev klar 1856 och fick sin fortsättning till Hässleholm och Kristianstad 1865.

Frimurareloger i omgivningen
Att resa till Kristianstad i slutet av 1850 talet tog ca tre timmar och det lät sig ej göra att resa tur och retur samma dag. Den Lundensiska förbindelsen med frimurarsamhället där var sålunda begränsad. Vid denna tid fanns tre provinsialloger i Sverige (Kristianstad, Göteborg och Linköping) och inom den Skånska provinsiallogen fanns två andreasloger (Cubiska stenen - i Kristianstad och Carl Johan - i Karlskrona) samt fem johannesloger (Gustav (Karlskrona), S:t Christopher (Kristianstad), Oscar (Halmstad), Carl (Kalmar) och Acasian (Malmö)). En enda 'brödraförening' hade bildads, det var Karlshamns - som ännu inte fått någon fast form, utan var inriktad mot samkväm och välgörenhet.

Brödraföreningarnas uppgift
Inom alla dessa loger "förekommo jämförelsevis sällan instruktioner och föredrag rent undantagsvis" och ett behov av frimurerisk utbildning och bildning syntes finnas inom orden. I Lund fanns vid denna tid minst ett tjugotal bröder som "fann ett intresse att vinna djupare och grundligare kunskap i och upplysning om frimureriet " (citaten från SHB Svenssons skrifter).

EOS skapelse
I september 1866 vanns dåvarande provinsialmästarens (greve de la Gardie) benägna tillstånd att skapa en frimurarförening i Lund. Stadgar skevs och en 'ledare' (Lilienberg) övertalades att taga sig an föreningen och i november godkände provinsialmästaren stadgarna "med nöje". Stadgarnas första paragraf lyder : "Frimurarebrödraföreningen EOS i Lund, som lyder under Skånska provinsiallogen, har till ändamål att söka bidraga till att utbilda sina medlemmar till kunniga och vetande frimurare". Grundarna (Lilienberg / Dunèr / SHB Svensson med flera) valde namnet EOS som "den som skingrade mörkret" och slog fast vad föreningen strävade efter.

EOS invigning
Invigningen skedde den 1 december 1866 i Laurentiikapellet (Numera kallat Liberiet) öster om Domkyrkan under närvaro av de 25 bröder som stod som stiftare, sex av Malmölogens ämbetsmän med dåvarande OM Corfits Beck Friis i täten samt ett stort antal andra bröder. Invigningen förrättades av Deputerade provinsialmästaren Ludvig Ahlberg och efter invigningen samlades man till måltid på Akademiska föreningen. Sitt första allmänna sammanträde hade EOS den 16 december samma år med såväl föredrag som instruktion - och arbetet har sedan fortsatt på detta sätt. Föreningen leddes till att börja med av ett ämbetsmannakollegium bestående av nio ämbetsmän, vilka årligen valdes av föreningen, utom Ledaren vilken utsågs av provinsialmästaren.

Huset och utvecklingen
Den 7 november 1910 köpte föreningen den fastighet där man fortfarande verkar. Under åren som följde utvecklades arbetet i EOS så att man efter några år kom att verka i samtliga tio grader och så har man fortsatt att göra. I samband med ritualrevisionerna under 1900-talets början fick brödraföreningarna en godkänd ritual och dessa har sedan följts av EOS i alla grader. Härvid ändrade även ledaren titel till ordförande och de övriga ämbetsmännen fick den sammansättning de har fortfarande. EOS har under sin tid haft tretton Ledare/Ordförande och de har alla hela tiden verkat i den anda som anges i de första stadgarna.

Det moderna EOS
Under senare år har arbetet utvecklats och EOS skapat kontakter med loger och föreningar inom och utom Skånes och Sveriges gränser. EOS ämbetsmannakår och medlemmar fortbildar sig kontinuerligt till kunniga och vetande frimurare och bidrar till bildning och utbildning både inom och utom provinsen. På EOS finns ett omfattande bibliotek med föredrag och skrifter. Under ledning av en duktig museiföreståndare och med hjälp av givmilda bröders bidrag har ett vackert och omfattande museum byggts upp, i lokaler som färdigställdes i samband med en omfattande renovering av fastigheten.

Källor : Lunds Historia, EOS vägrödjaren (Jubileumskrift 1966), EOS stadgar