Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Bibliotheksreglemente - antaget 29 januari 1867

Att biblioteket alltid varit i centrum för EOS verksamhet märks inte minst på att man redan den 29 januari 1867,

vid föreningens andra sammankomst, fastställde nedanstående reglemente för föreningens nybildade Arkiv och Bibliotek. Reglementet är, med ett fåtal ändringar, fortfarande gällande och styr tillsammans med SFMO Arkivstadga arkivariernas arbete. Notera lånetiden och att det finns kännbara konsekvenser för bröder som inte återlämnar i tid (se §9). De hårda reglerna är en av anledningarna till att EOS inte blivit av med särskilt många skrifter under de gångna åren.

(10 Rdr Rmt motsvarar ca SEK 550 - eller betalning för lika lång arbetstid som 12 938 SEK - år 2009).

 

 

Bibliotheksreglemente för Frimurareföreningen EOS

Föreslaget och antaget den 29 januari 1867 (se protokoll )

 

I    Om Bibliothekskatalogen

§1 Öfver alla Föreningen EOS tillhöriga skrifter och böcker skall en noggrann förteckning, uppgjord efter böckernas olika innehåll, af Föreståndaren upprättas, hvilken hos endera af dem, träffade öfverenskommelse dem emellan, tillhandahålles bröderna, och skall hvarje tillkommande skrift vid allmänt möte för bröderna tillkännagifvas.

§2 Urkunder, handskrifter och teckningar skola skiljas från de öfriga skrifterna och uppföras i särskild alfabetisk ordning.

 

II   Om Bibliothekets begagnande

§3 Alla medlemmar af Frimurareföreningen EOS i Lund hafva rätt, att utan afgift begagna bibliotheket, hvilket förvaltas och förvaras af endera Föreståndaren

§4 Frimurarbröder som ej tillhöra föreningen EOS kunna begagna sig af bibliotheket mot att betala antingen tre (3) Rdr Rmt*  årligen eller tjugo (20) Rdr Rmt*  en gång för alla.

§5 Tillfälligtvis besökande Bröder ega rätt, att utan särskild afgift hos den föreståndare, som bibliotheket förvarar och efter särskildt aftal med denna, läsa skrifterna, men dessa må ej åt sådan till låns utlemnas.

§6 Ingen Broder må utan Ledarens och Föreståndarnas samtycke af någon i bibliotheket befintlig uppsats taga afskrift

§7 Inga handskrifter, urkunder eller teckningar utlemnas till låns, utan må sådana endast hemma hos Föreståndaren, som för detta ändamål träffas på bestämda tider, för begagnande tillhandahållas.

§8 Arbete må ej till någon broder utlemnas, hvilket sträcker sig längre än hans innehafvande grad, ej heller må någon låntagagen bok af låntagaren till annan broder lemnas utan Föreståndarens bifall.

§9 Hvarje medlem af Bibliotheket får blott erhålla till låns ett band i sender, alltid mot skriftlift erkännande; och må boken behållas högst en half månad af medlem, som bor i Lund, och en hel månad af medlem som bor å annat ställe, vid vite, ifall tiden öfverskrides, af: första gången fem (5) Rdr Rmt*, andra gågnen tio (10) Rdr Rmt*, hvilka penningar tillfalla Föreningens kassa och tredje gången förlust af lånerätt, hvarjemte hvarje medlem åtager sig att, ifall något arbete förfares eller skadas, detsamma ersätta efter värdering af Föreningens Embetsmän.

§10 Hvarje medlem förbinder sig på Frimuraretro, att dessa stadgar efterkomma, och gäller rörande deras ändring den föreskrift, att förslag härom endast må å allmänt möte väckas, samt först å nästa allmänna möte derefter till afgörande  företagas, samt skall ett exemplar af dessa stadgar hos Föreståndaren förvaras och utdrag deraf meddelas åt medlem, som sådant önskar.