Carl Johan
2022
Carl Johan
Besöksadress:
Drottninggatan 32
Postadress:
Drottninggatan 32
371 32 KARLSKRONA

0455-103 75
carl.johan@frimurarorden.se

Carl Johan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Logernas arkiv och bibliotek

Karlskrona logernas Gemensamma arkiv och bibliotek är öppet under vår- och hösttermin måndagar kl 1830-2000.

Genom den stora stadsbranden i Karlskrona 1790 förstördes större delen av S:t Johannes Logen Gustafs arkiv. En del räddades dock och vissa arkivalier bla matrikeln kunde rekonstrueras. Från omkring 1790 och fram till nu är vårt arkiv i stort sett komplett.
Frimurarlogerna i Karlskronas bibliotek tillkomst kan dateras till den 13 april 1866 genom ett beslut i Ekonomiska Direktorieum. Biblioteket har under årens lopp haft sin verksamhet på olika platser i frimurarhuset. Nuvarande plats för arkiv och bibliotek invigdes den 4 september 1995. De nya lokalerna omfattar arkivrum, biblioteksrum, tre läsrum samt även sekretariat för logerna och brödraföreningen. Arkivdelen gjordes speciellt brandskyddad men även biblioteksdelen erhöll ett relativt gott brandskydd.

Bland handlingarna finns arkivmaterial från den år 1830 upphörda Concordia Orden och den 1904 upphörda S:t Michaels-Orden. Protokoll, ritualer, räkenskaper och matriklar för bägge ordnarna finns lätt tillgängliga i arkivmappar.

Bland rariteterna i arkivet finns en unik handskriven instruktion och ritual av Hertig Carl, sedermera Carl XIII, för de tre Johannesgraderna.

Bland de äldre böckerna finns Elzevieret "Patavini Historiarum" från 1678, en levnadsbeskrivning på latin av den romerske historikern Livius Titus L Patavinus ( född 59 ).
Den äldsta boken i biblioteket är en biografi om Gustav II Adolf från 1618.

Från 1980 påbörjades ett relativt omfattande arbete med bindning av protokoll mm och renovering av böcker och arkivalier. Ett arbete som sedan återupptagits under 2013 för att kontinuerligt kunna bibehålla arkivalierna i gott skick.

1982 erhöll biblioteket ett eget Ex-Libris, ritat av Hypoteksdirektören Henrik Sjöström.
Förutom böcker och arkivalier finns en del intressant korrespondens mellan olika medlemmar, fest- och minnesskrifter och ett stort antal matriklar från olika Provinsialloger, Loger och Brödraföreningar.

En fullständig accessionskatalog påbörjades 1958 och förs därefter kontinuerligt. I accessionskatalogen tillkommer årligen ca 100 nummer, böcker och koncept. Allt gåvor med undantag av  inköpta böcker och skrifter. Sålunda har Logernas Talmän och en del andra Bröder generöst överlämnat ett antal koncept till av dem utarbetade tal och instruktioner i de olika graderna. Totalt finns över 1.600 koncept arkiverade i grad I tom X.

Författarregister avdelning I ( gradbunden litteratur ) och avdelning II ( öppen litteratur ), logernas matriklar och samtliga inventarier är numera upplagt på data och revideras kontinuerligt för att underlätta bla sökning och inventering.

Under år 2012 har biblioteksverksamheten digitaliserats. Sammanlagt ca 1.900 skrifter och böcker har streckkodmärkts. Erfarenheterna är goda och systemet är snabbt och enkelt att tillämpa samt underlättar arkivariens arbete väsentligt. Som reserv bibehålls dock det manuella bibliotekssystemet.
 

Årligen genomförs en Bibliotekskväll främst för bröder av grad I som särskilt kallats. Bibliotekskvällen omfattade bla genomgång av lånebestämmelser, studieplaner, tips om lämplig gradbunden litteratur samt viss ritualgenomgång mm. Bibliotekskvällen upplevs som ett viktigt inslag för ge nya bröder inspiration till studier i den konungsliga konsten.

From 2009 har tjänstgörande Arkivarie utöver ordinarie uppgifter haft hand om försäljningen av frimurarartiklar ( slipsar, handskar, namnskyltar mm ) till bröderna.

Biblioteket har under arbetsterminerna hållits öppet under måndagar kl 1830 – 2000. Besöksfrekvensen i biblioteket har varit god med cirka 300 besökande bröder per år.

Även om Karlskronas bibliotek och arkiv jämfört med andra bibliotek och arkiv till sin volym ej är så stort, innehåller det många mycket värdefulla och i vissa fall unika nummer. Karlskronas bibliotek och arkiv torde vara ett av de lokalt bäst välförsedda bibliotek och arkiv inom Svenska Frimurarorden.