Svenska Frimurare Orden och internationellt bistånd

I samband med naturkatastrofer och andra händelser, vilka medför stort mänskligt lidande väcks nästan alltid frågan om huruvida Orden skall lämna bidrag till hjälparbetet även utanför Sveriges gränser.

Sådan insats från Ordens sida har, efter beslut av Ordens Stormästare, under senare år endast skett i samband med tsunamin för drygt 10 år sedan. Frågan har nu aktualiserats genom den flyktingvåg som sköljer in över Europa.

Ordens tidigare och nuvarande ställningstagande baseras på OAL (2 kap, 4§): "En frimurare skall offra sina krafter för det samhälle inom vilket han åtnjuter hägn och beskydd." I praktiken innebär det att Ordens omfattande hjälpinsatser riktas mot behov inom Sveriges gränser.

Orden uppmuntrar dock enskilda bröder att bidra till internationellt bistånd eller engagera sig i lokala aktiviteter om man så kan och önskar.

Orden rekommenderar att ekonomiskt bistånd kanaliseras genom etablerade hjälporganisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan Gränser m.fl.

Om enskild enhet inom Orden önskar att bidra till flyktinghjälp i sitt närområde, t.ex. genom att använda insamlade medel, ordna extrainsamlingar etc. möter detta inget hinder ur Ordens synpunkt.

Ingmar Börjesson                                                           
Ordens Sigillbevarare och Kansler                                

Göran Karlsson
Ordförande, Barmhärtighetsdirektorium

1/1
Reviderad: 2017-12-19