Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst den 6 mars vid Stor Capitlet i Finland inom Svenska Frimurare Orden fick tre forskare mottaga anslag om totalt 650.000 SEK från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Med dr Regina Santamäki Fischer
– Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden - ett salutogent perspektiv.

Professor Timo Strandberg
– Effekt av levnadsvanor och kardiovaskulär risk i medelåldern på framgånssrikt åldrande hos män.

Professor Reijo Tilvis
– Sarkopeni som en riskindikator för sjuklighet och dödlighet hos äldre personer i eget boende.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller
Ordförande, Frimurarestiftelsen, 0705-80 20 13

Jan-Magnus Hagman
Sekreterare, Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46

Tom Waselius
Kapitelmästare 00358-9-59 91 00

1/1