Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond

Kort historik och Stiftelsens ändamålsbestämmelser

Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond grundades i samband med H K H Prins Bertils 70-årsdag den 28 februari 1982 av de medel som blev insamlade bland annat av SFMO:s loger, brödraföreningar och enskilda medlemmar.

Stiftelsen har till ändamål är att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Orden eller dess loger och brödraföreningar.
Fonden har sitt säte i Stockholm och företräds av en styrelse vars medlemmar utses av Ordens Stormästare för en viss fastställd tid.

Adress
Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
Nybrokajen 7
111 48 STOCKHOLM
Tel: 08-463 37 04 Fax: 08-463 37 19
Plusgiro: 58 04 64-6
IBAN: SE54 9500 0099 6034 0580 4646
BIC: NDEASESS

Bidrag till Stiftelsen kan sättas in på ovan angivet plusgiro.

Uppvaktningar
Bröder kan från Fonden skicka gratulationskort till födelsedagar motsv. genom att sätta in ett belopp på plusgirot med angivande av mottagare och när denne har sin högtidsdag, samt vem som skickar.