Barmhärtighetsverksamhet

Caritas – eller barmhärtighet – kan sammanfattas i de fyra orden medkänsla, omtanke, samhörighet och stöd.

Människokärleken har alltid varit grunden för frimurarnas verksamhet. Men hjälpen har ändrat karaktär under seklernas lopp. Forna tiders mer direkta stöd i form av t ex frimurarbarnhus har i stor utsträckning utvecklats mot hjälp till organisationer som arbetar för barn och ungdom.

Årligen utdelas stipendier till forskare som arbetar för att förbättra metodik för att bota barns sjukdomar och för att åstadkomma lindring under olika sjukdomstillstånd. Stödet till barn och ungdomar omfattar såväl individuella bidrag som stöd till institutioner och organisationer inom barnsjukvården. Stödet till de äldre omfattar främst bidrag till forskning inom åldrandets problemområden.

Extern Caritas - forskningsbidrag, kulturstipendier och stöd till enskilda och samhället
Extern Caritas är välgörenhetsmedel som delas ut till mottagare utanför Orden. Svenska Frimurare Ordens närstående stiftelser utdelar sammantaget årligen stora belopp i stipendier. Totalt rör det sig om över 45 miljoner kronor per år.

Bland mottagare av sådana stipendier märks doktorander, läkare och andra forskare inom barn- och ungdomsvård samt äldrevård, unga sångare, musiker, författare och konsthantverkare. Orden medverkar också till individuellt stöd i olika former, där välfärdssverige med dess sociala möjligheter inte har räckt till.

Varje lokal frimurarenhet utdelar även hjälp ur fonder m m till behövande inom sitt område och bedriver bl a en omfattande medlemsomsorg och hjälpverksamhet genom sin Caritasgrupp.

I de flesta fall finns inga ansökningsrutiner utan logerna respektive stiftelseförvaltarna finner bidragsmottagare genom aktivt uppsökande verksamhet.

Extern Caritas hämtar resurser från två källor: insamling av pengar vid varje sammankomst och utdelning av medel från stiftelser.

Intern Caritas - medlemsvård och brödraomsorg
Varje loge eller brödraförening har en s k Caritasgrupp för frågor som rör hjälp och stöd till behövande och för medlemsvård. På orter där flera enheter verkar brukar man ha en gemensam Caritasgrupp.

Caritasgruppen ska bland annat aktivera bröderna att besöka sjuka bröder och deras anhöriga, organisera besök för handikappade bröder i loger och brödraföreningar, delta i t ex uppvaktningar på högtidsdagar och vid utdelande av julgåvor samt organisera insamlingar till behövande och nödlidande. Caritasgruppen lämnar förslag till hur lokalt insamlade medel kan fördelas.
 
Stiftelser för välgörande eller kulturella ändamål som instiftats av frimurarbröder är i juridisk mening helt självständiga med egen förvaltning och styrelse. Det finns vanligen en formell anknytning till frimurarorden i någon form.