Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål samt dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till personer, som varit föremål för stiftelsens omsorg. Stiftelsen är även förvaltare av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm - Samfond för diverse donationer, Stiftelsen Frans & Jenny Svanströms Minnesfond samt Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond.

Postadress: Box 170, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Nybrokajen 7,2 tr, Stockholm

Telefon: 08-463 3703, måndag - torsdag 8.30-15.00
Fax: 08-463 37 19
E-post: sfbs@frimurarorden.se

Besök enligt överenskommelse

Bankgiro: 5778-0272

Plusgiro: 5 52 59-6
Org.nr 802006-1597

Historik och verksamhet


Frimurarebröder inrättade det första barnhuset år 1753 i Stockholm. Verksamheten växte och utvecklades och fram till 1940 hade över 12 000 barn fått omvårdnad och utbildning.

Samhällets växande resurser möjliggjorde att barnhusverksamheten kunde avvecklas och den 20 december 1940 grundades stiftelsen. I dag omfattar verksamheten en aktiv kapitalförvaltning i värdepapper och fastigheter som tillsammans med donationer och bidrag möjliggör stiftelsens betydelsefulla stöd till forskning kring barn- och ungdomssjukdomar samt till organisationer som arbetar för behövande barn och ungdomar. Sedan 1989 har Stiftelsen delat ut drygt 87 miljoner kronor till pediatrisk forskning. Stiftelsen kunde under år 2012 dela ut 14 miljoner kronor, varav till pediatrisk forskning 6,75 mkr. Stiftelsen är därmed en av de allra största enskilda bidragsgivarna till pediatrisk forskning i Stockholm.

Bidragen till olika organisationer uppgick till drygt 7 mkr. Större bidrag har lämnats till Ersta Flickhem, ECPAT Sverige, Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Föräldraföreningen mot Narkotika samt Mötesplats/ENTER inom Stockholms Stadsmission med flera organisationer. Den uppskattade clownverksamheten vid barnsjukhus i Stockholm stöds också av stiftelsen sedan många år.

Stiftelsen driver Kedjeboskolan söder om Fagersta till stöd för elever med särskilda behov och har ett långsiktigt engagemang i Hamregårdens pojk- och flickby utanför Orsa i Dalarna.

Stiftelsens filosofi är att bidragen ska utgöra ett långsiktigt stöd och därmed skapa en trygghet för mottagarna i deras forskning och verksamhet.